КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 104» «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
РозділиОстаннє повідомленняТеми Повідомлення 
 

12.02.2012

19:41

автор:

Прищепова А. П.
11
РозділиОстаннє повідомленняТеми Повідомлення 
 

25.02.2012

16:24

автор:

Чергинець Г. М.
11
РозділиОстаннє повідомленняТеми Повідомлення 
 

повідомлень немає

00
 

повідомлень немає

00
 

повідомлень немає

00
 

повідомлень немає

00
 

повідомлень немає

00
 

повідомлень немає

00
РозділиОстаннє повідомленняТеми Повідомлення 
 

повідомлень немає

00
 
Тут Ви можете отримати відповіді від психолога нашої школи В.П.Гребельної

повідомлень немає

00
 
Згадуйте!Радійте!Діліться своіми здобутками!

повідомлень немає

00
РозділиОстаннє повідомленняТеми Повідомлення 
 
Тут можуть створювати теми учні Олександрівської школи.

повідомлень немає

00
РозділиОстаннє повідомленняТеми Повідомлення 
 
Пропонуємо і обговорюємо нові функції шкільного сайту

повідомлень немає

00
 
Запитання та відповіді про психологію дітей.Форум веде практичний психолог Заболотна Олена Василівна

повідомлень немає

00
 
Вітаємо, приймаємо вітання

повідомлень немає

00
 
Обговорюємо шкільні новини, коментуємо, пропонуємо і т.д.

повідомлень немає

00
 
Коментарі адміністрації школи, додаткові запитання батьків, учнів

повідомлень немає

00
 

повідомлень немає

00
РозділиОстаннє повідомленняТеми Повідомлення 
 

повідомлень немає

00
РозділиОстаннє повідомленняТеми Повідомлення 
 
Організація роботи та повноваження батьківського комітету у дошкільному навчальному закладі У дошкільному навчальному закладі діють органи громадського самоврядування: батьківський комітет (рада) та піклувальна рада. Їх створення, повноваження та завдання визначені наказами Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 446 «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу» та від 05.02.2001 № 45 «Про затвердження положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу». Відповідно до цих наказів у дошкільному навчальному закладі розробляються свої положення про зазначені вище ради. На підставі цих положень діють і відповідні органи громадського самоврядування у кожній групі. Діяльність батьківського комітету дошкільного закладу спрямована більше на участь у реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання і виховання у дошкільному закладі, а діяльність піклувальної ради спрямована на вирішення забезпечення належних умов виховання та утримання дітей у дошкільному навчальному закладі. Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу №21 1. Загальні положення 1.1 Положення про батьківський комітет «Дошкільного навчального закладу №21» розроблено на підстав наказу Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 446 «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради)загальноосвітнього навчального закладу». 1.2 Положення про батьківський комітет «Дошкільного навчального закладу №21» визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом. 1.3 Комітети є добровільним формування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі. 1.4 У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом «дошкільного навчального закладу №21», цим Положенням та іншим нормативно-правовими актами у галузі освіти і міжнародного законодавства і прав дитини. 1.5 Рішення про заснування батьківського комітету дошкільного навчального закладу та відповідно кожної групи ухвалюється на загальних зборах батьків відповідних груп та дошкільного навчального закладу. 1.6 Легалізація (офіційне визначення) батьківського комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва дошкільного навчального закладу. 1.7 Припинення діяльності батьківського комітету може бути проведене шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). 2. Мета, завдання, основні принципи діяльності 2.1 Метою діяльності Комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування дошкільного навчального закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному комітетові в реалізації завдань дошкільної освіти. 2.2 Основними завданнями діяльності Комітету є сприяння створенню умов для: • формування та розвитку особистості дитини та її суспільної свідомості; • виховання у дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури народів, які проживають в Україні; • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин; • збереження життя і здоров’я дітей; • здобуття дітьми обов’язкової дошкільної освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованих дітей; • запобігання бездоганності дітей у вільних від відвідування дошкільного навчального закладу час і безпритульності; • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, дошкільним навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей; • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації дітей. • організація роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей; • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу та його благоустрою. 2.3 Основними принципами діяльності комітетів є: • законність, • гласність, • колегіальність, • толерантність, • виборність; • організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством; • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків дошкільного навчального закладу (групи). 3. Організація діяльності комітету 3.1 Комітет дошкільного навчального закладу (групи) формується з батьків або осіб, які їх заміняють, і діє від їх імені. Комітет дошкільного навчального закладу (групи), голова та заступник голови обираються на зборах батьків дошкільного навчального закладу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень Комітету визначається зборами батьків закладу (групи). 3.2 Збори батьків дошкільного навчального закладу (групи) проводиться за рішенням комітету закладу (групи) не рідше двох разів на півріччя. 3.3 Кількісний та якісний склад комітету дошкільного навчального закладу (групи), термін його повноважень визначаються радою дошкільного навчального закладу. 3.4 Комітет дошкільного навчального закладу (групи) у разі потреби може скликати збори батьків дошкільного навчального закладу. Правочинний склад зборів становить не менше ніж третини від загальної кількості дітей у дошкільного навчального закладу (групі). Рішення ухвалюється простою більшістю голосів. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дошкільного навчального закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків груп, яких стосуються ці питання. У цьому разі рішення ухвалюється з урахуванням рішень зборів батьків груп на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів груп. 3.5 Рішення зборів батьків, комітету доводиться до відома батьків, керівництва дошкільного навчального закладу, а за потреби і відповідного органу управління освітою у 10 – денний термін. 3.6 Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісії та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами. 3.7 У разі, коли член Комітету дострокового складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах. 3.8 Комітет планує свою роботи на підставі плану роботи дошкільного навчального закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів груп, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету. 3.9 При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю члену комітету дошкільного навчального закладу питання вирішуються органом управління освіти або радою закладу; між вихователями групи і комітетом групи – керівництвом або радою дошкільного навчального закладу. 3.10 Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – у день виборів нового складу комітетів. 3.11 Комітет веде протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Керівництво і вихователі груп дошкільного навчального закладу не несуть відповідальність за стан оформлення протоколів. 4. Права та обов’язки комітету 4.1 Комітет дошкільного навчального закладу (групи) має право: • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов дітей, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, щодо надання фінансової та матеріально - технічної допомоги дошкільного навчальному закладові, захисту здоров’я і життя дітей, навчальної та виховної роботи, організації підвезення та харчування дітей, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у дошкільному навчальному закладі; • вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) дошкільного навчального закладу пропозиції щодо змін типу дошкільного навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом дошкільного навчального закладу в місячний термін, і результати розгляду доведені до відома батьків; • звертатися до завідувача, вихователів груп, піклувальної, педагогічної та ради дошкільного навчального закладу щодо розв’язання стану і перспектив роботи дошкільного навчального закладу та з окремих питань, що гуртують батьків; • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав; • за потреби заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи; скликати позачергові батьківські збори (конференції); • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т. ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів; • надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги дітям, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності роботи дошкільного навчального закладу й окремих працівників дошкільного навчального закладу (конкурсів, змагань тощо), батьків; • сприяти поліпшенню харчування дітей; • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування дошкільного навчального закладу; • брати участь в ухвалені рішень стосовно організації оздоровлення вихованців.

повідомлень немає

00
ТемиОстаннє повідомленняВідповідейПереглядів

24.02.2012

05:00

автор:

Винницкий В. Н.
322289